آنچه که یک تقسیم کننده مجاری است


ممکنه خوشت بیاید