که در آن به فروش فلدسپات پیروز شدن


ممکنه خوشت بیاید