با استفاده از تکان دادن و گرانش


ممکنه خوشت بیاید