نشان دادن آنچه کانی های با ارزش مانند


ممکنه خوشت بیاید