گیاهان در مقیاس کوچک مخروطی دراز و باریک


ممکنه خوشت بیاید