دست چپ رفتن است مس استخراج شده از زمین


ممکنه خوشت بیاید