که در آن معدن زغال سنگ ادیلبد است


ممکنه خوشت بیاید