آنچه که توسط خرد کردن قدرت از سنگ به معنای


ممکنه خوشت بیاید