در معدن که در آن منطقه اکسیداسیون است زغال سنگ


ممکنه خوشت بیاید