چه مقدار از آن را هزینه برای قرار دادن سنگ شکن سنگ


ممکنه خوشت بیاید