چینی استفاده می شود موج شکن موبایل


ممکنه خوشت بیاید