ظرفیت و عرض نوار برای نوار نقاله


ممکنه خوشت بیاید