که سنگ آسیاب است که گران تر الکتریکی و یا دیزل


ممکنه خوشت بیاید