قابلیت آسیاب شدن شیار سخت را برای سنگ آهک


ممکنه خوشت بیاید