از کارخانه سنگ شکن با چنگک جمع کردن


ممکنه خوشت بیاید