چه مقدار ارتفاع دیوار مورد نیاز برای گیاه هوا


ممکنه خوشت بیاید