چرا آن را هزینه به معدن سنگ معدن مس


ممکنه خوشت بیاید