فرایند به جدا توده سنگ آهن و جریمه


ممکنه خوشت بیاید