اصل کار از عمودی آسیاب گلوله های گریز از مرکز


ممکنه خوشت بیاید