چقدر آن را به هزینه تجهیزات برای معدن سنگ دوار


ممکنه خوشت بیاید