که دستگاه استفاده می شود به دولومیت


ممکنه خوشت بیاید