فرز استفاده می شود و خرد کردن تجهیزات


ممکنه خوشت بیاید