استفاده می شود به معدن سنگ آهن مقایسه


ممکنه خوشت بیاید