حتی در طلا به طور متوسط ​​صنعت و معدن شکستن خاک رس


ممکنه خوشت بیاید