نقل قول زیبا در مورد خرد کردن کسی


ممکنه خوشت بیاید