اصل کار از آسیاب توپ در آسیاب سیمان


ممکنه خوشت بیاید