سبوس جو دو سر به عنوان قوام دهنده خورش


ممکنه خوشت بیاید