برای ارتعاش در یک توپ آسیاب سیمان خام


ممکنه خوشت بیاید