که کاهش سنباده ادم تنومند و بدقواره چکش سنگ شکن


ممکنه خوشت بیاید