از بین بردن ظرفیت حمل سنگ وجود دارد


ممکنه خوشت بیاید