نیروی گریز از مرکز در آسیاب عمودی


ممکنه خوشت بیاید