اندازه میله های زندان در فید سنگ شکن


ممکنه خوشت بیاید