سختی به طور متوسط ​​از سنگ معدن آهن را با آهن


ممکنه خوشت بیاید