که در آن مردم را پیدا کنم سنگ معدن مس در سال


ممکنه خوشت بیاید