خرد کردن گیاه استفاده می شود به شکستن سنگ آهن


ممکنه خوشت بیاید