سنگ آسیاب ادم تنومند و بدقواره چین


ممکنه خوشت بیاید