پاره پاره کننده برای کیسه ترکه یا چوب کوتاه


ممکنه خوشت بیاید