در جدا مرطوب مدار جمع خرد کردن خوب


ممکنه خوشت بیاید