برای قدرت حرارتی ترکیه کارخانه مناقصه


ممکنه خوشت بیاید