از شخص سنگ شکن ضربه کارگر آسیاب


ممکنه خوشت بیاید