نمودار استفاده می شود برای باز کردن یک معدن جریان


ممکنه خوشت بیاید