چرا و سرامیک در فرز توپ استفاده می شود خرد


ممکنه خوشت بیاید