که در آن یک شیر چاقو بر روی یک وان آب داغ است


ممکنه خوشت بیاید